Ηλεκτρονικό Σύγγραμμα

bunner new gkri 
"Άναψε ένα βιβλίο και μπες στο νέο κόσμο της γνώσης"

 > Το έργο > Οργανόγραμμα

 

mitroo-ipovoli2-1

rotiste-mas2-1

Οργανόγραμμα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Δ.)

Το Έργο διοικείται από 9-μελή Επιτροπή Διοίκησης (Ε.Δ.), η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) του Σ.Ε.Α.Β. Απαρτίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Δράσης, τον πρόεδρο του Ε.Δ.Ε.Τ., τους πέντε (5) επικεφαλής (προέδρους) των Θεματικών Επιτροπών, έναν επιστήμονα πληροφόρησης και έναν επιστήμονα πληροφορικής.

Ρόλος:

  • Χαράσσει τη γενική πολιτική του έργου και λαμβάνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις.
  • Συνεργάζεται με τον Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π. (μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου).
  • Αναφέρεται στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. του Σ.Ε.Α.Β.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Θ.Ε.)

Οι Θεματικές Επιτροπές (Θ.Ε.) είναι 5μελείς (μία για κάθε επιστημονική θεματική περιοχή), συγκροτούνται με πρωτοβουλία των προέδρων τους (οι οποίοι έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. του Σ.Ε.Α.Β.) σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τα λοιπά μέλη της Ε.Δ., και  αποτελούν την Επιστημονική Επιτροπή του έργου.

Ρόλος:

  • Η δημιουργία στοχευμένων προσκλήσεων για τη συγγραφή των
    ηλεκτρονικών βιβλίων.

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Ο.Υ.)

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου μεριμνά για τη στελέχωση της Κεντρικής Ομάδας Υλοποίησης (Κ.Ο.Υ.), καθώς και των Ομάδων Υλοποίησης του Έργου σε τοπικό επίπεδο (σε επιλεγμένα Ιδρύματα).
Η Κεντρική Ομάδα Υλοποίησης εδρεύει στο Ε.Μ.Π. και συνδράμει τόσο την Ε.Δ. όσο και τις Θ.Ε.
Σύνθεση και ρόλοι: Η Κ.Ο.Υ. αποτελείται από τέσσερα (4) στελέχη για την οικονομική, τη γραμματειακή και διοικητική διαχείριση και οργάνωση του έργου, καθώς και από τουλάχιστον οκτώ (8) στελέχη για την επιστημονική/τεχνική/τεχνολογική/νομική υποστήριξη, αλλά και την παροχή βοήθειας (helpdesk) προς τις τοπικές Ομάδες Υλοποίησης.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (τ.Ο.Υ.)

Οι τοπικές Ομάδες Υλοποίησης (τ.Ο.Υ.) είναι τουλάχιστον εννιά (9), με έδρα τους αντίστοιχα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Σύνθεση και ρόλοι: κάθε τ.Ο.Υ. του Έργου  απαρτίζεται από τέσσερα (4) κατ΄ ελάχιστον μέλη, με συντονιστή έναν καθηγητή ή ένα μέλος της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στο οποίο δραστηριοποιείται. Τα υπόλοιπα μέλη (κατά  προτίμηση πληροφορικοί και βιβλιοθηκονόμοι) παρέχουν υποστήριξη προς τους συγγραφείς ή τις συγγραφικές ομάδες στο έργο τους. Τα μέλη των τ.Ο.Υ. εκπαιδεύονται και συντονίζονται από την Κ.Ο.Υ. σε όλα τα στάδια εξέλιξης της Δράσης.

ΛΟΙΠΟΙ

Πλέον των ανωτέρω περιγραφεισών επιτροπών και ομάδων στο Οργανόγραμμα του Έργου εμπλέκονται και οι επόμενοι συντελεστές: η Ομάδα Έργου Ε.Δ.Ε.Τ., η Ομάδα Γραφείου Αρωγής, οι Συγγραφείς, οι Αξιολογητές, οι Κριτικοί Αναγνώστες, οι Αναγνώστες – Χρήστες, οι Εκδότες, Επικουρικό προσωπικό, Ιδρύματα – Λοιποί φορείς.